طراحی داخلی

طراحی داخلی با متد سیستماتیک که علاوه بر دستیابی به مباحث زیبائی شناسی تامین کننده نیازمندی های کاربران می باشد ،انجام میگیرد . تمرکز در این بخش بر خلق نوآوری های خلاقانه بوده و ایجاد طرح های اجرایی دستیابی به نتایج طرح هارا تضمین می کند.