مسکونی نیاوران

در سال ۱۳۹۵
تهران, نیاوران
طراحی داخلی

توضیحات