اداری سهروردی

1396
تهران – خیابان سهروردی
طراحی داخلی
کارفرما : جناب آقای کسرایی