رستوران شمشیری اندرزگو
رستوران شمشیری اندرزگو2
رستوران شمشیری اندرزگو5
رستوران شمشیری اندرزگو1
رستوران شمشیری اندرزگو3
رستوران شمشیری اندرزگو7
7رستوران شمشیری اندرزگو
رستوران شمشیری اندرزگو6

رستوران شمشیری

در سال ۱۳۹۵
تهران, اندرزگو
طراحی داخلی
توضیحات