برج تهران

در سال ۱۳۹۵
تهران, امیرآباد
طراحی داخلی

توضیحات