لابی کامرانیه

در سال ۱۳۹۵
تهران, کامرانیه
طراحی داخلی

توضیحات