مسکونی ترکمنستان
مسکونی ترکمنستان2
مسکونی ترکمنستان2

مسکونی ترکمنستان

سال 1385
طراحی نما
تهران, ترکمنستان
کارفرما : جناب آقای هدایتی