مسکونی زرگنده

در سال ۱۳۹۵
تهران, زرگنده
طراحی داخلی

توضیحات