مرکز تجاری مهستان قزوین

در سال ۱۳۹۵
قزوین, مهستان
طراحی داخلی
توضیحات