لابی فرمانیه

در سال ۱۳۹۵
تهران,فرمانیه
طراحی داخلی

توضیحات