لابی سردار جنگی

در سال ۱۳۹۵
تهران, سردار جنگل
طراحی داخلی

توضیحات