لابی شارستان

در سال ۱۳۹۵
تهران, شارستان
طراحی داخلی

توضیحات