مسکونی کامرانیه

در سال ۱۳۹۵
تهران, گیشا
طراحی داخلی

توضیحات