مسکن دیپلمات

در سال ۱۳۹۵
تهران, الهیه
طراحی داخلی
توضیحات