مسکونی دیباجی

در سال ۱۳۹۵
تهران, دیباجی
طراحی داخلی

توضیحات