قنبرزاده نما
قنبرزاده نما2
قنبرزاده نما4
قنبرزاده نما5

مسکونی دکتر قنبرزاده

1396
تهران – خیابان قتنبرزاده
طراحی و اجرای نما
کارفرما : جناب دکتر قنبرزاده