ویلا زردبند میگون 1
ویلا زردبند میگون2
ویلا زردبند میگون3
ویلا زردبند میگون4

ویلا زرد بند – میگون

1397
تهران – فشم – زردبند
طراحی ویلا – طراحی داخلی
کارفرما : جناب آقای دژاکام