رستوران رامسی

1396
تهران – سردار جنگل
طراحی داخلی رستوران
کارفرما : دکتر شریف زاده