مسکونی خاقانی

در سال ۱۳۹۵
تهران, خاقانی
طراحی داخلی

توضیحات