برج تهران۲

در سال ۱۳۹۵
تهران, امیر آباد
طراحی داخلی

توضیحات