مسکونی فرمانیه

در سال ۱۳۹۵
تهران, فرمانیه
طراحی داخلی

توضیحات